Regulamin

Aktualizacja regulaminu 14.12.2017

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z gry StreetOnline.pl (zwanej dalej także jako „Gra”) oraz usług związanych z Grą.
2. Gra StreetOnline.pl oraz powiązane z nią usługi świadczone przez jej administrację przeznaczone są wyłącznie do celów rozrywkowych. Zabronione jest wykorzystywanie ich w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zarobkową.
3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia regulaminu w każdej chwili. O zmianie regulaminu administrator będzie każdorazowo informował na stronie głównej Gry. Każde zalogowanie się do gry StreetOnline.pl oznacza akceptację przez Użytkownika całości aktualnego regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu należy skontaktować się administratorem drogą mailową na adres: admin@streetonline.pl w celu usunięcia konta Użytkownika lub zrobić to wcześniej w panelu ustawień.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Warunkiem korzystania z gry StreetOnline.pl jest założenie konta w Grze poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Dostęp do konta możliwy jest po podaniu hasła ustalonego przez Użytkownika.
2. Użytkownikiem Gry może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą posiadać konto w grze wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy w takim wypadku biorą całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób.
3. Aby korzystać z Gry niezbędny jest komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową.
4. Korzystanie z gry StreetOnline.pl w podstawowym zakresie jest bezpłatne.
5. Użytkownicy mogą wykupić punkty GOLD, dzięki którym dostępne są dodatkowe udogodnienia w Grze.
6. Wykupienie punktów GOLD jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne do prowadzenia i ukończenia gry. Punkty GOLD można doładowywać jedynie na swoje konto w Grze. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów GOLD spowodowaną udostępnieniem danych dotyczących płatności osobom trzecim. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów GOLD spowodowaną działaniami lub błędami popełnionymi przez użytkowników podczas dokonywania transakcji zakupu punktów GOLD.
7. Użytkownicy, którzy wykupili punkty GOLD, oprócz możliwości skorzystania z wykupionych udogodnień, podlegają tym samym zasadom, jakie obowiązują pozostałych użytkowników Gry. W przypadku zablokowania lub usunięcia konta, niewykorzystane punkty GOLD nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości wymiany punktów GOLD na pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet jeśli nie są one wykorzystane w Grze.
8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Gry, wolne lub nieprawidłowe jej działanie oraz występujące błędy programowe itp. Użytkownicy nie mają prawa dochodzić roszczeń z w/w tytułów. Administracja zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi lub przeniesienia praw związanych z prowadzeniem Gry na osobę trzecią.
9. Każde konto w Grze jest własnością Administracji, który użycza je do wyłącznego korzystania osobie, która je utworzyła. Zabroniona jest sprzedaż kont, jak również przekazywanie lub udostępnianie ich innym osobom. Z konta może korzystać jedynie osoba, która je utworzyła.
10. Użytkownik zobowiązuje się chronić dane dostępu do konta (login, hasło, adres e-mail). Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą tych danych, bądź udostępnieniem ich osobom trzecim.
11. Każdy użytkownik zobowiązuje się posiadać maksymalnie jedno konto. Za konto użytkownika uważa się również konto nieużywane bądź czasowo zablokowane.
12. Administracja wykorzystuje różne mechanizmy udostępniane przez przeglądarkę w celu sprawdzenia, czy użytkownik korzysta wyłącznie z jednego konta. Administracja może odmówić świadczenia usługi, jeśli konfiguracja przeglądarki użytkownika uniemożliwia takie działania.
13. Zabrania się zamieszczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub naruszających zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności: zamieszczania danych osobowych osób trzecich lub innych danych, które umożliwiają identyfikację innych osób, zamieszczania treści, które naruszają przysługujące osobom trzecim prawa autorskie, zamieszczania treści naruszających netykietę itp. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika tego typu treści.
14. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikowania Gry bez informowania o tym użytkowników.
15. Zabronione jest uzyskiwanie korzyści z błędów występujących w kodzie Gry. Użytkownik, który zauważy błąd zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Usługodawcę. Zabronione jest rozpowszechnianie informacji o występującym błędzie osobom trzecim, w tym w szczególności innym Użytkownikom.
16. Zabronione jest używanie programów lub skryptów umożliwiających automatyczną grę.
17. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu obejście zasad lub regulaminu Gry.
18. Administracja może zablokować konto (czasowo lub bezterminowo) bez uprzedniego informowania o tym, jeżeli Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu.

III. POZOSTAŁE

1. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez administrację danych podanych w trakcie rejestracji, a także umieszczonych w profilu Użytkownika. W Grze nie są przechowywane dane osobowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.).
2. Administracja zastrzega sobie możliwość przesyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości powiązanych ze świadczonymi przez siebie usługami.
3. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez administrację należy składać w formie pisemnej na adres admin@streetonline.pl.

TOP50 Gry RPG online - najlepsze internetowe gry online, gry przeglądarkowe i MMORPG | Toplista i-rpg.pl Gry w przeglądarce
Informacje
Znalazłeś błąd?

Partnerzy:

Gry MMO - darmowe mmorpg online Skoki narciarskie gra - Ski Jumping online
Copyright StreetOnline.pl All rights reserved. Wersja silnika 3.0.16